Jaar:
5de jaar
6de jaar
Studiedomein:
STEM
Finaliteit:
Dubbele finaliteit

Over deze opleiding

Naast de basisvorming van de derde graad (wiskunde, talen, etc...) krijg je specifiek in deze studierichting een extra pakket wetenschappen. In biologie:

 • krijg je inzicht in processen op weefsel-, orgaan- en organismeniveau
 • doe je kennis op over cellen en cellulaire processen

In chemie leer je over:

 • de vorming van chemische bindingen
 • de opbouw van moleculen
 • eigenschappen te verklaren vanuit de structuur van het atoom
 • ook het opstellen van eenvoudige Lewisstructuren (elektronenformule) voor stoffen komt aan bod

Je bestudeert ook biotechnologische en chemische technieken. Dat wil zeggen dat je leert over:

 • principes van technieken
 • functie en globaal werkingsprincipe van meetapparatuur en onderdelen

Ook toegepaste wiskunde staat op het programma. Daarin zit:

 • goniometrie (studie van hoeken) en vectoren
 • analyse en algebra
 • beschrijvende statistiek

Zo ontwikkel je een grotere wiskundige gereedschapskist die je kan gebruiken in concrete wetenschappelijke en technische contexten.

In het pakket toegepaste informaticawetenschappen ligt de nadruk op:

 • het maken van concrete producten
 • het creëren van oplossingen voor problemen met behulp van specifieke software
 • kennis, inzicht en vaardigheden uit wiskunde, wetenschappen, techniek en computationele vaardigheden combineren en inzetten
 • denken op systeemniveau
  • specifiëren van criteria waaraan een oplossing moet voldoen
  • prototypes ontwerpen
  • evalueren en testen
  • evidence based optimaliseren van criteria en verfijnen van een ontwerp

Het toepassen van labovaardigheden met specifieke labomaterialen tijdens het uitvoeren van experimenten komt ook aan bod.
Tot slot maken generieke onderzoekscompetenties een belangrijk deel uit van deze studierichting. Dit is noodzakelijke kennis voor wanneer je wil verder studeren.

Lessentabel

VAKKEN
VIJFDE JAAR
ZESDE JAAR
Levensbeschouwelijke vakken 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Wiskunde 4 4
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Fysica 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Economie - 1
Nederlands 3 3
Frans 2 2
Engels 2 2
SPECIFIEK GEDEELTE
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Fysica 1 1
Statistiek chemie 1 1
Labo biotechnologie / Chemie 4 4
Project STEM / Farma 4 4
Chemische procestechnieken 2 1

 

Lesplaats(en)

Wat na deze opleiding?

Wat kan je worden met een diploma Biotechnologische en Chemische Technieken?

In deze studierichting leer je de competenties van de beroepskwalificatie laboratoriumassistent. Deze job houdt in dat je:

 • werkt in een omgeving die gereglementeerd is wat (bio)veiligheid, kwaliteit, gezondheid, hygiëne, welzijn, milieu … betreft (verschillend per sector en bedrijf)
 • kwaliteits- en resultaatsgericht werkt
 • vertrouwde en gekende handelingen uitvoert die kunnen variëren in grootte en automatisatiegraad en afhankelijk zijn van de opdracht:
  • nemen, behandelen en administratief verwerken van stalen
  • uitvoeren van analyses
  • evalueren van zelf uitgevoerde analyses
  • selecteren en gebruiksklaar maken van reagentia en (laboratorium)materieel in functie van de analyse
  • operationeel houden en onderhouden van materieel
  • controleren en registreren van voorraden en (laboratorium)materieel
 • de veiligheidsvoorschriften naleeft en persoonlijke beschermingsmiddelen draagt bij handelingen die dat vereisen
 • opleidingen volgt in het kader van levenslang leren omdat de evoluties in de sector dat vereisen

Ook de competenties van de beroepskwalificatie labotechnische medewerker bekom je in deze studierichting. Die job verschilt van laboratoriumassistent in die zin dat de labotechnisch medewerker andere gekende en vertrouwde handelingen uitvoert, zoals:

 • nemen van stalen en uitvoeren van bijhorende administratie
 • selecteren van reagentia in functie van de analyse die een beperkt aantal stappen omvat
 • uitvoeren van de analyse door vooraf gekende en bepaalde procedures te volgen
 • ontvangen van labobestellingen
 • aanvullen van voorraden en onderhouden van labomateriaal en -apparatuur

Tot slot leer je in deze studierichting ook de competenties van de beroepskwalificatie operator voedings-, chemische en farmaceutische industrie. Deze job houdt in dat je:

 • de productie opvolgt en stuurt
 • grondstoffen voorziet
 • de procesinstallatie en de machinelijn in- en omstelt en bedient (van grondstoffen tot (half)afgewerkte producten)
 • stalen neemt en kwaliteitsmetingen uitvoert
 • maatregelen neemt in geval van storingen en afwijkingen

Je hebt daarom een basiskennis van chemie, meet- en regeltechniek, PLC’s (programmeerbare logische sturing) en toegepaste fysica. Zo ben je breed inzetbaar in de voedings-, chemische en farmaceutische industrie. he werkt in een weinig veranderende omgeving, bij de installatie (in open lucht, in een productiehal of in een zone met gecontroleerde atmosfeer) of vanuit de controlekamer.


Je werkt mogelijk in ploegen, tijdens het weekend, op feestdagen of ’s nachts. Je voert vooral weerkerende handelingen uit volgens de gegeven werkopdracht, voorschriften, productieplanning en richtlijnen van de procesoperator. Je wisselt op een constructieve en gebruiksvriendelijke manier info uit met collega’s en leidinggevenden en gaat aandachtig om met gevaarlijke situaties, veiligheids-, hygiëne- en milieuvoorschriften. Soms kan je in contact komen met omgevingsrisico’s eigen aan het bedrijf (warmte, gevaarlijke stoffen, lawaai …).

Wat kan je verder studeren met een diploma Biotechnologische en Chemische Technieken?

Deze studierichting heeft een dubbele finaliteit. Dat houdt in dat je voorbereid wordt op succesvolle doorstroom naar een job op de arbeidsmarkt, Se-n-Se-opleidingen (secundair na secundair), graduaatsopleidingen of professionele bacheloropleidingen binnen hetzelfde interessegebied (STEM).

Het hangt van meerdere factoren af of doorstroom naar een specifieke vervolgopleiding succesvol is: concrete inhoudelijke invulling van de opleiding in het secundair onderwijs, motivatie, inzet, slaagcijfers in het secundair onderwijs …

Voor de richting Biotechnologische en Chemische Technieken zijn de meest logische Se-n-Se-opleidingen:

 • Farmaceutisch Technisch Assistent

De meest logische professionele bacheloropleidingen situeren zich in de studiegebieden:

 • Biotechniek
 • Agro- en Biotechnologie
 • Gezondheidszorg
  • Biomedische Laboratoriumtechnologie
  • Ergotherapie
  • Logopedie en Audiologie
  • Medische Beeldvorming en Radiotherapie
  • Mondzorg
  • Oogzorg
  • Orthopedie
  • Podologie
  • Toegepaste Gezondheidswetenschappen
  • Verpleegkunde
  • Voedings- en Dieetkunde
   • Vroedkunde
 • Industriële Wetenschappen en Technologie
  • Chemie
 • Onderwijs
  • Educatieve opleiding: Kleuteronderwijs
  • Educatieve opleiding: Lager onderwijs
  • Educatieve opleiding: Secundair onderwijs

Doorstroom naar alle andere professionele bacheloropleidingen is niet uitgesloten, maar binnen deze studierichting wordt de leerling er niet specifiek inhoudelijk op voorbereid.
Doorstroom naar academische bacheloropleidingen is niet uitgesloten, maar binnen deze studierichting wordt er niet voldoende voorbereid op academisch hoger onderwijs.